5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence 5 години от създаването на информационна система за оценка на компетенциите - MyCompetence
24.09.2018
Източник: БСК

MyCompetence е уникална за България система в областта на развитието на човешките ресурси, която интегрира на едно място професионални стандарти, инструменти за оценка и пътища за придобиване и развитие на компетенциите. Към днешна дата системата MyCompetence има над 200 000 потребители и над 2 млн. посещения. Абонатите на електронния бюлетин са почти 5 000. Направени са над 12 000 теста за оценка на компетенциите, повече от 5 000 са записалите се за електронни обучения.

MyCompetence има впечатляващо като обем и качество съдържание, в т.ч.:

Професионални стандарти за близо 560 длъжности и над 2000 близки до тях длъжности;

MyCompetence е полезен инструмент и за работодателите, и за човешките ресурси (вкл. заети, безработни, учащи), и за държавните и образователните институции. Системата дава възможност самооценка на пригодността за заемане на конкретна длъжност. Всеки може да провери какви знания, умения и способности притежава и доколко те отговарят на очакванията на настоящите и потенциалните работодатели в даден сектор на икономиката. Важен елемент от системата е платформата за електронни обучения, чрез които всеки може да надгради придобитите знания и умения, така че да стане по-успешен и устойчив на пазара на труда. MyCompetence позволява на работодателите по-ефективно да управляват човешките ресурси и тяхното трудово представяне и по този начин да увеличават производителността на труда, както и да съкращават загубите от слаба трудова и технологична дисциплина.

Чрез инструментите, включени в MyCompetence, работодателите намаляват с до 80% разходите си за подбор на персонала и сериозно съкращават срока за адаптиране на новопостъпилите работници. Освен това, имат възможност по-ефективно да обвързват системите за възнаграждение и стимулиране с резултатите от трудовото представяне и нивото на компетенции, а това от своя страна, допринася за повишаването на мотивацията, ангажираността и удовлетвореността на служителите и намалява текучеството на персонал. Богатият аналитичен и статистически материал, наличен в MyCompetence, е полезна база за държавните институции в процеса на формиране, актуализиране и промяна на политиките и мерките в областта на заетостта, образованието и социалните дейности. Увеличават се възможностите за анализ и прогнозиране на потребностите на пазара на труда от нови умения и квалификации на национално, секторно и регионално ниво, както и прецизиране на публичните инвестиции по отношение на повишаване на професионалната квалификация. От друга страна, образователните институции имат възможност чрез MyCompetence да променят учебните планове и програми съобразно изискванията на пазара на труда, както и да оценяват ефективността на образователния процес, вкл. в съпоставка със съответните европейски образователни стандарти и изисквания.

В реализацията на MyCompetence са участвали над 2000 души, вкл. представители на 42 браншови и регионални организации на работодателите, над 480 мениджъри и специалисти от 220 пилотни предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 17 университети, както и 15 водещи консултантски агенции за управление на човешките ресурси. Внедрена е и сертифицирана система за управление на сигурността на информацията по стандарта ISO/IEC 27001:2013, верифицирана от KPMG.