Учредяване на СКС "Охранителни дейности"
15.03.2012
Организатор: БСК

На 15 март 2012 г., петък, от 11.00 ч., в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20), ще бъде учреден Секторен консултативен съвет „Охранителни дейности" в рамките на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

Съветът:


Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.


За учредители на съвета са поканени:


След учредяването на Секторния консултативен съвет ще се проведе и неговото първо заседание, на което се предвижда да бъде избрано ръководство на съвета и да бъде обсъден и приет правилник за организацията и дейността на новата структура.