Регионален център за оценка на компетенциите открива врати в София
30.05.2012
Организатор: БСК

 

В изпълнение на проект „Разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по браншове и региони" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-2.1.06, на 30.05.2012 г., от 12:00 ч., в Българската стопанска камара (ул. Алабин 16-20, София 1000) ще бъде открит Регионален център за оценка на компетенциите (РЦОК) - София.


Учредителното заседание ще протече при следния дневен ред:

1. Кратка презентация на проекта на БСК и ролята на РЦОК в развитието на Националната референтна мрежа и функционирането на Информационната система за оценка на компетенциите (представител на БСК);

2. Обявяване на решението за учредяване на РЦОК-София. Утвърждаване кандидатурата на регионален референт;

3. Организационни въпроси - обсъждане на план за работа на РЦОК-София.


За участие в учредителното събрание са поканени: работодатели от региона (в т.ч. и от пилотните предприятия), мениджъри „Човешки ресурси“, представители на синдикатите, местната власт, териториалните поделения на МОМН, ГИТ и др. институции, членове на академичните ръководства на столичните висши училища, директори на професионални гимназии и центрове за професионално обучение, медии.


Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК), които се изграждат в рамките на проекта на БСК по ОП РЧР, извършват на практика координацията и практическото провеждане на оценката на компетенциите в подбраните пилотни предприятия и ключови длъжности в тях. Те осъществяват своята дейност на основата на разработените в секторните референтни звена компетентностни модели, под методическото ръководство на Националния център за оценка на компетенциите и в сътрудничество със Секторните референтни звена.