Националният съвет за оценка на компетенциите ще проведе четвъртото си редовно заседание
17.05.2012
Организатор: БСК

 

На 17 май 2012 г., от 16.00 часа, в заседателната зала на БСК (София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе четвъртото редовно заседание на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК), създаден в рамките на осъществявания от БСК проект по ОП РЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“.


През членовете на НСОК ще бъде представен Доклад за напредъка по проекта на БСК.


По време на заседанието ще бъдат подложени на дискусия и одобрение:


Програмата на форума включва още провеждане на среща между членовете на НСОК и ръководителите на изградените референтни
секторни и регионални звена, на която последните ще отчетат постигнатите до момента резултати и хода на дейността си.


За участие в заседанието на НСОК са поканени ръководителите на референтни звена, секторните и регионалните референти, членовете на Секторния консултативен съвет „Металургия“, представители на KPMG (секторен консултант в металургията) и членовете на експертните екипи, подготвили предложенията за нормативни промени, секторните анилизи и проучвания и проучванията на чуждия опит и системите за оценка на компетенциите на работната сила.


НСОК e постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. В състава на съвета влизат представители на национални, браншови и регионални работодателски и синдикални организации, МОМН, МТСП, НАПОО, ВУЗ. Съветът ръководи Националната референтна мрежа (НРМ) за оценка на компетенциите на работната сила, която обхваща 20 секторни референтни звена и 10 регионални центрове за оценка на компетенциите. НСОК:

 

 

 

 

 


Документи

Оригинален текст на съобщението